Informace o nás

identifikátor zařízení 600142701
IČO 75027437
datová schránka xd7mck6
bankovní spojení ZŠ
bankovní spojení ŠJ
00000-1850392359/0800
20036-1850392359/0800
právní forma příspěvková organizace
statutární orgán Mgr. Helena Kalusková, ředitelka
   
adresa

Základní škola a mateřská škola Darkovice
příspěvková organizace

U Kluziště 381/8
747 17 Darkovice

součásti organizace Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna při ZŠ
Výdejna stravy MŠ
 
zřizovatel Obec Darkovice

 

Kontakty pro spojení s vedením školy:

597589122, 603581961

e-mail: 

skoladarkovice@seznam.cz
 

Kontakty pro spojení s třídnín učitelem:

Pozice

Jméno

tel.

 

Statutární orgán - ředitelka školy

Mgr. Helena Kalusková

zsdarkovicehk@seznam.cz

597589122 

603581961

 

Vedoucí učitelka MŠ

Bc. Kateřina Kremserová

597589107

 

 
 
       
učitelka ZŠ


učitelka ZŠ 


učitelka ZŠ
                      
 
Mgr. Vlasta Ratajová  
 zsdarkovicevr@seznam.cz  

Mgr. Michaela Křížáková       
zsdarkovicemkr@seznam.cz

Mgr. Vlasta Plačková                    zsdarkovicevpla@seznam.cz


 
 
učitelka ZŠ

                                   

Mgr. Kateřina Vilčová       zsdarkovicekvi@seznam.cz                      

 

         
učitelka ZŠ Mgr. Danuše Kupková            zsdarkovicedk@seznam.cz                     
                                                                                   
učitelka MŠ
učitelka MŠ
Bc. Jiřina Honusová /MD/
Iveta Řeháková
     
učitelka MŠ Bc. Gabriela Kolenková      
učitelka MŠ
školní asistent v MŠ

asistent   pedagoga v ZŠ                                 

asistent pedagoga
v ZŠ                           školní asistent v ZŠ

asistent pedagoga
ve ŠD     
Bc. Jana Lazarová 
 Bc. Gabriela Krzikalová                                 

Veronika Poštulková/zkrácený úvazek/
zsdarkovicevp0@seznam.cz

Lucie Ricková /zkrácený úvazek/
   zsdarkovicelr@seznam.cz

Lenka Hanzlíková
zsdarkovicelh@seznam.cz                         
     
       
vychovatelka ŠD


vedoucí ŠJ
vedoucí kuchařka

kuchařka                     

Veronika Poštulková

Mgr. Michaela Křížáková /zkrácený úvazek/

Bc. Barbora Rončková /od 1.10.2018 - zkrácený úvazek/

                                         

Mgr. Krista Harvišová                               

zsdarkovicesj@seznam.cz

Růžena Kozáková ,

Jindřiška Otteová 

597589122
597589965
 
   
školnice ZŠ Blanka Bujochová    

 

 
školnice MŠ

uklizečka MŠ                
Karin Kočí
Věra Fojtíková                
     
uklizečka ZŠ Marcela Kudělková              
výdej stravy MŠ Karin Kočí      
         
obsluha plynového kotle MŠ Karin Kočí      

Informace o škole

Současnost

1.9.2016 byla otevřena a zahájen provoz v nové Základní škole, která byla vybudována během jednoho roku a její výstavba spolufinancována z IROP Moravskolezského kraje.


Od roku 1990 mohly školy v České republice dle zákona 564/1990 Sb., žádat o udělení právní subjektivity. Do jisté míry to je zlomový bod a lze říci, že jedna z nejpodstatnějších změn v polistopadové transformaci školství.

Právní subjektivitu umožňuje školám svobodněji se rozhodovat, ale také na ně klade vysoké nároky, zejména pak na ředitele. Zákon č. 284/2002 sb., kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ukládá v § 24 odst. 4 - obci nebo kraji, který je zřizovatelem školy, která nemá právní subjektivitu - zajistit změnu oprávní formy do 1.1.2003

Zastupitelstvo obce Darkovice na základě usnesení č. 9/2002 ze dne 3.10.2002 vydává zřizovací listinu:

Základní škola Darkovice, okres Opava, příspěvková organizace

sídlo organizace: U Kluziště 381/8, 747 17 Darkovice
IČO: 75027437
Od 1.1.2005 se mění název zařízení: Základní škola a mateřská škola Darkovice, příspěvková organizace
právní forma: příspěvková organizace
součástí organizace:

  • základní škola
  • mateřská škola
  • školní družina
  • školní jídelna v ZŠ
  • výdejna stravy v MŠ

ředitelka školy: Mgr. Helena Kalusková
zřizovatel: Obec Darkovice
právní forma: Obec
adresa: Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice
IČO: 00635456

 

Základní informace


Základní škola a mateřská škola Darkovice, příspěvková organizace - 1 .- 5. ročník (kapacita 100 žáků)
školní rok 2018/2019 – 5 tříd

třídní učitelé:

1.třída – 18 žáků – vyučuje Mgr. Vlasta Plačková a AP - Lucie Ricková
2.třída - 21+1 žáků – vyučuje Mgr. Kateřina Vičová
3.třída – 16 žáků – vyučuje Mgr.Michaela Křížáková

4.třída – 15 žáků – vyučuje Mgr. Vlasta Ratajová a AP - Veronika Poštulková
5.třída – 21 žáků – vyučuje  Mgr. Danuše Kupková

Mgr. Helena Kalusková - ředitelka školy

asistent pedagoga ve 4. třídě - Veronika Poštulková - zkrácený úvazek

asistent pedagoga v 1. třídě - Lucie Ricková - zkrácený úvazek, školní asistent v ZŠ - 0,5 úvazek /Projekt Šablony II,/

---
celkem - 92 žáků /z toho 1 žák ve 2. třídě - plní PŠD v zahraničí § 38/
 

školní družina - 2 oddělení (kapacita 50 žáků)
1 oddělení - 25 žáků - Veronika Poštulková - vychovatelka školní družiny - zkrácený úvazek

2. oddělení - 25 žáků - Iveta Řeháková- vychovatelka školní družiny - zkrácený úvazek do 30.9.2018

od 1.10.2018 - Bc. Barbora Rončková - vychovatelka školní družiny - zkrácený úvazek

Mgr. Michaela Křížáková - vychovatelka školní družiny - zkrácený úvazek

od 1.9.2018 - 30.9.2018 -Lenka Hanzlíková - asistent pedagoga ve ŠD - 0,25 úvazek

od 1.10. 2018 Lenka Hanzlíková -asistent pedagoga v ZŠ - 0,75 úvazek do 30.1.2019

od 1.10.2018 Mgr. Vlasta Plačková - asistent pedagoga ve ŠD - 0,25 úvazek

školní jídelna při ZŠ ( kapacita 120 )

Mgr. Krista Harvišová - vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka

Růžena Kozáková - kuchařka

Jindřiška Otteová - kuchařka

Správní zaměstnanci:

Blanka Bujochová - školnice v ZŠ
Marcela Kudělková - uklizečka v ZŠ /zkrácený úvazek/

Mateřská škola: (kapacita 56 žáků) kapacita navýšena o 10 dětí od 1.9.2011, o 1 dítě od 1.9.2015
2 oddělení – 56 žáků /1. oddělení - 28 žáků, 2. oddělení - 28 žáků/

MŠ udělena vyjímka z počtu žáků na třídu pro školní rok 2018/2019 zřizovatelem školy 24+4

vedoucí učitelka – Bc. Kateřina Kremserová
učitelka – Bc. Gabriela Kolenková
učitelka – Bc. Jiřina Honusová /MD/

učitelka - Iveta Řeháková

učitelka – Bc. Jana Lazarová

 


Správní zaměstnanci:
Karin Kočí – školnice v MŠ /zkrácený úvazek/
Karin Kočí – výdej stravy v MŠ /zkrácený úvazek/

Věra Fojtíková - uklizečka v MŠ /zkrácený úvazek/

Nepovinný předmět v ZŠ - výuka náboženství - 4 skupiny
pondělí - vyučuje P.Dr. Bartlomiej Blaszka


Nápravy poruch učení –Mgr. Danuše Kupková

Vyučování 1.- 5. ročníku – Školní vzdělávací program – „Škola pro život – škola pro všechny“ze dne 30.08.2007, nová upravená verze od 1.9.2016
Škola má vypracován svůj vlastní školní vzdělávací program. Chce otevřít školu všem.........
Hlavním cílem programu je především u dětí rozvíjet dovednosti a postoje potřebné pro běžný lidský život, jako jsou například dovednosti efektivně komunikovat a spolupracovat, dovednosti informace vyhledávat, porovnávat, třídit, různě je kombinovat, vhodně je používat v různých souvislostech, apod. Na samotných učitelích pak je, jaké konkrétní "učivo" k rozvoji klíčových životních kompetencí použije. Učivo tedy se stává prostředkem, nikoliv cílem školního bádání a objevování. Se školním vzdělávacím programem přichází promyšlenější vzdělávání efektivnějšími metodami.

K výuce jsou využívány učebnice nakladatelství:

  • Alter
  • Nová škola
  • Fortuna
  • SPN, atd.

Školní jídelna byla z důvodu rekonstrukce MŠ zrušena k 30.6.2005, od 1.9.2005 dovoz stravy do MŠ a ZŠ  od 1.9.2007 ze ŠJ při ZŠ Hornická Hlučín, od 1.9.2016 zahájen provoz ve ŠJ při ZŠDarkovice
Ve školní jídelně se stravuje:
- V MŠ - 56 strávníků
- V ZŠ - 90 strávníků

Při ZŠ pracuje od 1.9.2005 školská rada ve složení 6 členů /2 - zástupci obce, 2 - zástupci rodičů, 2 - zástupci školy/
1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
Po 3-letém období - nové volby - od 1.9.2008, další  3-leté období - volby 29.6.2011, další 3-leté období -volby 1.9.2014, další 3-leté období -volby 1.9.2017

  školská rada ve složení:
zástupci obce:
- Mgr. Marcela Buryová
- Mgr. Milan Kalvar
zástupci rodičů:
- Šárka Králová
- Václav Dudek
zástupci učitelů:
- Mgr. Vlasta Plačková
- Mgr. Danuše Kupková