Informace o nás

identifikátor zařízení 600142701
IČO 75027437
datová schránka xd7mck6
bankovní spojení ZŠ
bankovní spojení ŠJ
00000-1850392359/0800
20036-1850392359/0800
právní forma příspěvková organizace
statutární orgán Mgr. Helena Kalusková, ředitelka
   
adresa

Základní škola a mateřská škola Darkovice
příspěvková organizace

U Kluziště 381/8
747 17 Darkovice

součásti organizace Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna při ZŠ
Výdejna stravy MŠ
 
zřizovatel Obec Darkovice

 

Kontakty pro spojení s vedením školy:

597589122, 603581961

e-mail: 

skoladarkovice@seznam.cz
 

Kontakty pro spojení s třídnín učitelem:

Pozice

Jméno

tel.

 

Statutární orgán - ředitelka školy

Mgr. Helena Kalusková

597589122

603581961

 

Vedoucí učitelka MŠ

Bc. Kateřina Kremserová

597589107

603518378

 
 
       
učitelka ZŠ
mateřská dovolená

učitelka ZŠ 
/zástup za mateřskou/ 

učitelka ZŠ
                      
 
Mgr. Vlasta Ratajová  
    

Mgr. Michaela Křížáková       


Mgr. Vlasta Plačková
736216242


775280786


732815607

 
 
učitelka ZŠ

                                       

Mgr. Kateřina Vilčová                              

 

724973775           
učitelka ZŠ Mgr. Danuše Kupková                             725 872 217    
učitelka ZŠ Mgr. Jana Vilášková                                                                                     732976329    
učitelka MŠ Bc. Jiřina Honusová 604580644    
učitelka MŠ Bc. Gabriela Kolenková 737657750    
učitelka MŠ
školní asistent v MŠ

asistent   pedagoga v ZŠ                                 

školní asistent v ZŠ  asistent pedagoga
v ZŠ a ŠD        
Bc. Jana Lazarová  /zkrácený úvazek/
                                   

Veronika Poštulková/zkrácený úvazek/


Bc. Lucie Ricková /zkrácený úvazek/
                               
777075011    
       
vychovatelka ŠDvedoucí ŠJ,

vedoucí kuchařka

kuchařka                     

Veronika Poštulková

Mgr. Pavla Kalvarová                                                       

Mgr. Krista Harvišová                               

 

Růžena Kozáková ,

Jindřiška Otteová 

597589122
597589965


732233495737009081,

608717053
   
školnice ZŠ Blanka Bujochová         

736127338

 
školnice MŠ Eva Polomská                     720270900    
uklizečka ZŠ Marcela Kudělková         737312000    
výdej stravy MŠ Karin Kočí 605358001    
         
obsluha plynového kotle MŠ Karin Kočí 605358001    

Informace o škole

Současnost

1.9.2016 byla otevřena a zahájen provoz v nové Základní škole, která byla vybudována během jednoho roku a její výstavba spolufinancována z IROP Moravskolezského kraje.


Od roku 1990 mohly školy v České republice dle zákona 564/1990 Sb., žádat o udělení právní subjektivity. Do jisté míry to je zlomový bod a lze říci, že jedna z nejpodstatnějších změn v polistopadové transformaci školství.

Právní subjektivitu umožňuje školám svobodněji se rozhodovat, ale také na ně klade vysoké nároky, zejména pak na ředitele. Zákon č. 284/2002 sb., kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ukládá v § 24 odst. 4 - obci nebo kraji, který je zřizovatelem školy, která nemá právní subjektivitu - zajistit změnu oprávní formy do 1.1.2003

Zastupitelstvo obce Darkovice na základě usnesení č. 9/2002 ze dne 3.10.2002 vydává zřizovací listinu:

Základní škola Darkovice, okres Opava, příspěvková organizace

sídlo organizace: U Kluziště 381/8, 747 17 Darkovice
IČO: 75027437
Od 1.1.2005 se mění název zařízení: Základní škola a mateřská škola Darkovice, příspěvková organizace
právní forma: příspěvková organizace
součástí organizace:

  • základní škola
  • mateřská škola
  • školní družina
  • školní jídelna v ZŠ
  • výdejna stravy v MŠ

ředitelka školy: Mgr. Helena Kalusková
zřizovatel: Obec Darkovice
právní forma: Obec
adresa: Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice
IČO: 00635456

 

Základní informace


Základní škola a mateřská škola Darkovice, příspěvková organizace - 1 .- 5. ročník (kapacita 100 žáků)
školní rok 2017/2018 – 5 tříd

třídní učitelé:

1.třída – 23 žáků – vyučuje Mgr. Kateřina Vilčová a AP - Bc. Lucie Ricková
2.třída  - 16 žáků – vyučuje Mgr. Michaela Křížáková
3.třída – 13 žáků – vyučuje Mgr. Jana Vilášková a AP - Veronika Poštulková

4.třída – 21 žáků – vyučuje Mgr. Danuše Kupková
5.třída – 16 žáků – vyučuje  Mgr. Vlasta Plačková

Mgr. Helena Kalusková

asistent pedagoga ve 3. třídě - Veronika Poštulková - zkrácený úvazek

asistent pedagoga v 1. třídě - Bc. Lucie Ricková

školní asistent v ZŠ - Bc. Lucie Ricková /zkrácený úvazek - Projekt -Šablony/

Mgr. Vlasta Ratajová /mateřská dovolená od 4.1.2016/

---
celkem - 89 žáků /z toho 1 žák v 1. třídě - plní PŠD v zahraničí/
 

školní družina - 2 oddělení (kapacita 50 žáků)
1 oddělení - 25 žáků - Veronika Poštulková - vychovatelka školní družiny - zkrácený úvazek

2. oddělení - 25 žáků - Mgr. Pavla Kalvarová - vychovatelka školní družiny - zkrácený úvazek

 

školní jídelna při ZŠ ( kapacita 120 )

Mgr. Krista Harvišová - vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka

Růžena Kozáková - kuchařka

Jindřiška Otteová - kuchařka

Správní zaměstnanci:

Lucie Ricková - administrativní pracovnice  - DOPP
Blanka Bujochová - školnice v ZŠ
Marcela Kudělková - uklizečka v ZŠ /zkrácený úvazek/

Mateřská škola: (kapacita 56 žáků) kapacita navýšena o 10 dětí od 1.9.2011, o 1 dítě od 1.9.2015
2 oddělení – 55 žáků /1. oddělení - 28 žáků, 2. oddělení - 27 žáků/

MŠ udělena vyjímka z počtu žáků na třídu pro školní rok 2017/2018 zřizovatelem školy

vedoucí učitelka – Bc. Kateřina Kremserová
učitelka – Bc. Gabriela Kolenková
učitelka – Bc. Jiřina Honusová
učitelka – Bc. Jana Lazarová /zkrácený úvazek/

školní asistent v MŠ - Bc. Jana Lazarová /zkrácený úvazek - Projekt - Šablony/


Správní zaměstnanci:
Eva Polomská – školnice v MŠ /zkrácený úvazek/
Karin Kočí – výdej stravy v MŠ /zkrácený úvazek/

Nepovinný předmět v ZŠ - výuka náboženství - 4 skupiny
pondělí - vyučuje P.Dr. Bartlomiej Blaszka, Mgr. Martin Vilášek


Nápravám poruch učení se věnuje –Mgr. Danuše Kupková

Vyučování 1.- 5. ročníku – Školní vzdělávací program – „Škola pro život – škola pro všechny“ze dne 30.08.2007, nová upravená verze od 1.9.2016
Škola má vypracován svůj vlastní školní vzdělávací program. Chce otevřít školu všem.........
Hlavním cílem programu je především u dětí rozvíjet dovednosti a postoje potřebné pro běžný lidský život, jako jsou například dovednosti efektivně komunikovat a spolupracovat, dovednosti informace vyhledávat, porovnávat, třídit, různě je kombinovat, vhodně je používat v různých souvislostech, apod. Na samotných učitelích pak je, jaké konkrétní "učivo" k rozvoji klíčových životních kompetencí použije. Učivo tedy se stává prostředkem, nikoliv cílem školního bádání a objevování. Se školním vzdělávacím programem přichází promyšlenější vzdělávání efektivnějšími metodami.

K výuce jsou využívány učebnice nakladatelství:

  • Alter
  • Nová škola
  • Fortuna
  • SPN, atd.

Školní jídelna byla z důvodu rekonstrukce MŠ zrušena k 30.6.2005 a od 1.9.2005 dovážíme stravu do MŠ a ZŠ  od 1.9.2007 ze ŠJ při ZŠ Hornická Hlučín, od 1.9.2016 zahájen provoz ve ŠJ při ZŠDarkovice
Ve školní jídelně se stravuje:
- V MŠ - 55 strávníků
- V ZŠ - 80 strávníků

Při ZŠ pracuje od 1.9.2005 školská rada ve složení 6 členů /2 - zástupci obce, 2 - zástupci rodičů, 2 - zástupci školy/
1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
Po 3-letém období - nové volby - od 1.9.2008, další  3-leté období - volby 29.6.2011, další 3-leté období -volby 1.9.2014, další 3-leté období -volby 1.9.2017

  školská rada ve složení:
zástupci obce:
- Mgr. Marcela Buryová
- Mgr. Milan Kalvar
zástupci rodičů:
- Šárka Králová
- Václav Dudek
zástupci učitelů:
- Mgr. Vlasta Plačková
- Mgr. Danuše Kupková